سوپر_جونیور (۲۸ تصویر)

هیچگاه😂😂😂💔 پس موچول چی؟! 😂😂💔 اینجا چه خبره؟!😂😂💔✋ #bts #BTS #...
۸

هیچگاه😂😂😂💔 پس موچول چی؟! 😂😂💔 اینجا چه خبره؟!😂😂💔✋ #bts #BTS #...

زندگی من داره به چی نگاه میکنهعشق فقط خودت الهی من فدات بشم ...

زندگی من داره به چی نگاه میکنهعشق فقط خودت الهی من فدات بشم ...

وای الهی من فدای جذابم بشم زندگیمعاشقتم بینهایت زیاد عشقم جو...

وای الهی من فدای جذابم بشم زندگیمعاشقتم بینهایت زیاد عشقم جو...