سوره_ی_پنجم (۳ تصویر)

•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•:rose: نـــ:black_nib:ــون وَ  الْـ...
۳

•○● @AYEH_HAYEH_JONON ●○•:rose: نـــ:black_nib:ــون وَ الْـ...

رضایت است:white_right_pointing_backhand_index::emoji_modifie...

رضایت است:white_right_pointing_backhand_index::emoji_modifie...

ڪہ میگویم شانہ هایش تڪان میخورند گویے دارد گریہ میڪند،نمیدان...
۸

ڪہ میگویم شانہ هایش تڪان میخورند گویے دارد گریہ میڪند،نمیدان...