سهی_قامت_گلبوی (۱ تصویر)

:small_orange_diamond:ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما#سایه_س...

:small_orange_diamond:ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما#سایه_س...