سهیل_قبادی (۱ تصویر)

○ اختتامیه راهیان نور دانشجویی

با سخنرانی دو راوی و جانباز ...

○ اختتامیه راهیان نور دانشجویی با سخنرانی دو راوی و جانباز ...