سهمیه_بندی (۸ تصویر)

#تفاوت_احمدی_نژاد_و_روحانیاولی سخنان و مصاحبه #احمدی_نژاد اس...
۳

#تفاوت_احمدی_نژاد_و_روحانیاولی سخنان و مصاحبه #احمدی_نژاد اس...

:white_left_pointing_backhand_index:‏یکی بعد از حادثه فاجعه ...

:white_left_pointing_backhand_index:‏یکی بعد از حادثه فاجعه ...

:white_left_pointing_backhand_index: ‏یکی بعد از حادثه فاجعه...
۳

:white_left_pointing_backhand_index: ‏یکی بعد از حادثه فاجعه...

:white_left_pointing_backhand_index:‏یکی بعد از حادثه فاجعه ...

:white_left_pointing_backhand_index:‏یکی بعد از حادثه فاجعه ...

:white_left_pointing_backhand_index:‏یکی بعد از حادثه فاجعه ...
۲

:white_left_pointing_backhand_index:‏یکی بعد از حادثه فاجعه ...

دولت #روحانی تحت فشارها از طرح #سهمیه_بندی بنزین عقب نشینی ک...

دولت #روحانی تحت فشارها از طرح #سهمیه_بندی بنزین عقب نشینی ک...