سندرم_استکهلم (۲ تصویر)

:heavy_large_circle:️ برای داشتن پاسپورت امریکایی باید این س...

:heavy_large_circle:️ برای داشتن پاسپورت امریکایی باید این س...

#امروزدرتاریخ ۱۹۷۳یک سرقت مسلحانه ۶ روزه، بانک در استکهلم/سو...

#امروزدرتاریخ ۱۹۷۳یک سرقت مسلحانه ۶ روزه، بانک در استکهلم/سو...

digikala