سمفونیک (۲ تصویر)

شما #رهبر ارکستر #سمفونیک #افکار و #احساسات خویشید. #نباید گ...
۱

شما #رهبر ارکستر #سمفونیک #افکار و #احساسات خویشید. #نباید گ...

اولش به اخرش فکر کنکه مجبور نشےاخرش به اولش فکر کنے:money_wi...
۳

اولش به اخرش فکر کنکه مجبور نشےاخرش به اولش فکر کنے:money_wi...