سمانه_خانوم (۱۶ تصویر)

**#سمانه_خانوم  نوشت : ...تو پرم کردی...تو لبریزم کردی...تو ...
۲

**#سمانه_خانوم نوشت : ...تو پرم کردی...تو لبریزم کردی...تو ...

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :.. #چادر مشکی من...با تو ، من در #روح ط...

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت :اینک عرش #آسمان ، سرشار از #هیاهو شده ا...

**#سمانه_خانوم نوشت:..  این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...
۱

**#سمانه_خانوم نوشت:.. این روزها از خود هم فاصله گرفته ام ،...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان**#دلتنگـــــــ_حرم_اربابــــــــ...

**#همسرانه_نوشت :چقدر دلتنگ حضورت هستم!کاش تصویرت، نفس می کش...

**#همسرانه_نوشت :چقدر دلتنگ حضورت هستم!کاش تصویرت، نفس می کش...

**#همسرانه_نوشت :چقدر دلتنگ حضورت هستم!کاش تصویرت، نفس می کش...
۱

**#همسرانه_نوشت :چقدر دلتنگ حضورت هستم!کاش تصویرت، نفس می کش...

#جهت_تلطیف_فضا**چگونه رشتی شوید؟؟::::پاشو برو دنبال کارت ، ه...
۱

#جهت_تلطیف_فضا**چگونه رشتی شوید؟؟::::پاشو برو دنبال کارت ، ه...

**#صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین*#حسیــــن_جان(ع)چقدر ح...
۲

**#صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله_الحسین*#حسیــــن_جان(ع)چقدر ح...

**#چه_بیچاره_ام_من_که_بقیع_را_ندیده_ام**اینجا که من ایستاده ...
۱

**#چه_بیچاره_ام_من_که_بقیع_را_ندیده_ام**اینجا که من ایستاده ...

**#شاعر_نوشتﻏﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺩﻟﻢ ﺳﻤﺖ ﺿﺮﯾﺤﺖ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ*...

**#شاعر_نوشتﻏﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺩﻟﻢ ﺳﻤﺖ ﺿﺮﯾﺤﺖ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ*...

***با من بیا !عشق بی واژه منتظر ماست ....***هوای بودنت ، خلا...

***با من بیا !عشق بی واژه منتظر ماست ....***هوای بودنت ، خلا...