سقوط_دولت (۱ تصویر)

:large_blue_diamond: #رهبر_انقلاب با صحبت هاشون و #حمایت از ...
۳۸

:large_blue_diamond: #رهبر_انقلاب با صحبت هاشون و #حمایت از ...