سفره‌_مردم (۱ تصویر)

کاری که #دولت_لیبرال و غربزده‌ی بنفش با #سفره‌_مردم کرد #صدا...

کاری که #دولت_لیبرال و غربزده‌ی بنفش با #سفره‌_مردم کرد #صدا...