سری (۱۷ تصویر)

#نقاشیم:eight_spoked_asterisk: :eight_spoked_asterisk: :spar...

#نقاشیم:eight_spoked_asterisk: :eight_spoked_asterisk: :spar...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #فراماسون...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #فراماسون...

:negative_squared_cross_mark:  آیا میدانید #عشوه ‌های زنانه ...

:negative_squared_cross_mark: آیا میدانید #عشوه ‌های زنانه ...

#سری که مملو از ترس باشدجایی برای رؤیاها ندارد.

#سری که مملو از ترس باشدجایی برای رؤیاها ندارد.

:heavy_large_circle:️ #فوری/#اختصاصی:small_blue_diamond:یک م...

:heavy_large_circle:️ #فوری/#اختصاصی:small_blue_diamond:یک م...

#هراس#سخن ، از #دل نمی گویم از این #گفتار می ترسم#هراسانم زخ...
۱

#هراس#سخن ، از #دل نمی گویم از این #گفتار می ترسم#هراسانم زخ...

از بین این #حصارها به #دلم #سری بزن...
۱

از بین این #حصارها به #دلم #سری بزن...

:large_red_circle: #کلاغ_بیسواد / #خیلی_مهم:white_left_point...
۱

:large_red_circle: #کلاغ_بیسواد / #خیلی_مهم:white_left_point...

#سری عکس های مذهبی ها عاشقترن چون...متن زیر عکس ها روبخونید ...

#سری عکس های مذهبی ها عاشقترن چون...متن زیر عکس ها روبخونید ...

#پاییز #برف #زمستان #نایس ##عکس #پارک #پل_طبیعت:smiling_face...
۷

#پاییز #برف #زمستان #نایس ##عکس #پارک #پل_طبیعت:smiling_face...

#عاشقم #عاشق #اون #بالا #سری

#عاشقم #عاشق #اون #بالا #سری

#سری عکسهای خاص....عاشق این متن هستم ......#######.....به آر...
۴

#سری عکسهای خاص....عاشق این متن هستم ......#######.....به آر...

دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #...
۱۱

دختر زود #عاشق میشه زود #وابسته میشه این #ذاتشه کاری به یه #...

#لب‌-هایت #به #جـــان #دیگری #می‌افتد #دردهــایت #بـــه #شب ...
۱

#لب‌-هایت #به #جـــان #دیگری #می‌افتد #دردهــایت #بـــه #شب ...

از اولش هم گفته بودم که #سری از مندیدی که من حق داشتم؟! عاشق...
۶

از اولش هم گفته بودم که #سری از مندیدی که من حق داشتم؟! عاشق...

از اولش هم گفته بودم که #سری از مندیدی که من حق داشتم؟! عاشق...

از اولش هم گفته بودم که #سری از مندیدی که من حق داشتم؟! عاشق...

از اولش هم گفته بودم که #سری از مندیدی که من حق داشتم؟! عاشق...
۴

از اولش هم گفته بودم که #سری از مندیدی که من حق داشتم؟! عاشق...