سرطلایی (۱ تصویر)

---چون پدرش ارتشی بود اخلاق فاسد خسروانی (خائن قدیمی فوتبال)...
۲

---چون پدرش ارتشی بود اخلاق فاسد خسروانی (خائن قدیمی فوتبال)...

digikala