سردار_کرببلا (۱ تصویر)

ای #سلطان ادب و #سالار اهل وفاای سوگت عین رجز، #سردار_کرببلا...
۵

ای #سلطان ادب و #سالار اهل وفاای سوگت عین رجز، #سردار_کرببلا...