سراغ (۱۵ تصویر)

خیال #توفقط #شبها سراغم می آید #دروغ چرا؟اما #باور کن #خیالت...
۱

خیال #توفقط #شبها سراغم می آید #دروغ چرا؟اما #باور کن #خیالت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

کسی جز #تو #سراغ #مرا #نمیگیرد

کسی جز #تو #سراغ #مرا #نمیگیرد

*.عصر #شهریور و #فنجان چایم داغ داغباز تنها مانده ام هم بی د...

*.عصر #شهریور و #فنجان چایم داغ داغباز تنها مانده ام هم بی د...

میدانی #عاشقانه ترین #قرار چیست؟#عاشقانه ترین #قرار آن #لحظه...

میدانی #عاشقانه ترین #قرار چیست؟#عاشقانه ترین #قرار آن #لحظه...

#انسانهـا زود #پشیمان می شـونـد گـاه از #گفتـه هایشـان گـاه ...
۲۳

#انسانهـا زود #پشیمان می شـونـد گـاه از #گفتـه هایشـان گـاه ...

*.عصر #شهریور و #فنجان چایم داغ داغباز تنها مانده ام هم بی د...
۳

*.عصر #شهریور و #فنجان چایم داغ داغباز تنها مانده ام هم بی د...