سخـتــ (۱ تصویر)

#زبان-حال-دلم را کسی نمی فهمـد!
کتیبه های #ترک-خـورده، خواند...
۲

#زبان-حال-دلم را کسی نمی فهمـد! کتیبه های #ترک-خـورده، خواند...