سخاوتمند (۲ تصویر)

اگر به مستحقان آشکاراصدقه بدهید کاری نیکوست. لیکن...

اگر به مستحقان آشکاراصدقه بدهید کاری نیکوست. لیکن...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  «اگر به ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: «اگر به ...