سجاد_افشاریان (۷۳ تصویر)

نشد یه پاریس بریم دست تو دست زیر بارون روى این سنگفرش ها گز ...

نشد یه پاریس بریم دست تو دست زیر بارون روى این سنگفرش ها گز ...

#Diyare_kurdبه دلکش، به بنانبه ربنایِ قرآنبه بی اعتناییِ هفت...
۴

#Diyare_kurdبه دلکش، به بنانبه ربنایِ قرآنبه بی اعتناییِ هفت...

در چشم‌های توتمام معماری‌ بی‌قواره‌ی این شهر شلوغساحلی آرام ...

در چشم‌های توتمام معماری‌ بی‌قواره‌ی این شهر شلوغساحلی آرام ...

مراوعده‌ی دیداری بدهدر یک صبحبه بوسیدنِ دست‌هات...#سجاد_افشا...

مراوعده‌ی دیداری بدهدر یک صبحبه بوسیدنِ دست‌هات...#سجاد_افشا...

یادته چه ذوقی می کردم وقتی موهاتو می بافتم؟دل گره زده بودم ب...

یادته چه ذوقی می کردم وقتی موهاتو می بافتم؟دل گره زده بودم ب...

من از تو می‌نویسم،تو هر که را دوست داری بخوان!که من پیاده‌یِ...

من از تو می‌نویسم،تو هر که را دوست داری بخوان!که من پیاده‌یِ...

دیگر بخوانمت که تو شمال و جنوب شرق و غرب منی کفایت نمی کند ا...

دیگر بخوانمت که تو شمال و جنوب شرق و غرب منی کفایت نمی کند ا...

وقت‌های رفتندرها موجودات بسیار غم‌انگیزی‌اندچون نمی‌توانند ن...

وقت‌های رفتندرها موجودات بسیار غم‌انگیزی‌اندچون نمی‌توانند ن...

یادته چه ذوقی می کردم وقتی موهاتو می بافتم؟دل گره زده بودم ب...

یادته چه ذوقی می کردم وقتی موهاتو می بافتم؟دل گره زده بودم ب...

❤🍃وقت هایِ رفتندرها موجودات بسیار غم انگیزی اندچون نمی توانن...
۱

❤🍃وقت هایِ رفتندرها موجودات بسیار غم انگیزی اندچون نمی توانن...

دلبر قهوه فرانسه میخورهتو نیگاش میکنی...رفتیم کوچه بغلیِ سین...

دلبر قهوه فرانسه میخورهتو نیگاش میکنی...رفتیم کوچه بغلیِ سین...

و ما چه نابلد به هم ظلم می کنیم،وقتی با تمام زبان های جهاننا...

و ما چه نابلد به هم ظلم می کنیم،وقتی با تمام زبان های جهاننا...

حالا من باید برای چشمهات "و ان یکاد" بخوانم:"وَ یَقولونَ اِن...
۲۱

حالا من باید برای چشمهات "و ان یکاد" بخوانم:"وَ یَقولونَ اِن...

حالا من باید برای چشم‌هات "و ان یکاد" بخوانم:"وَ یَقولونَ اِ...
۱

حالا من باید برای چشم‌هات "و ان یکاد" بخوانم:"وَ یَقولونَ اِ...

آخر،کُجا رَوَم کهیادَت نباشَدو یادَت نیایَم؟  #سجاد_افشاریان

آخر،کُجا رَوَم کهیادَت نباشَدو یادَت نیایَم؟ #سجاد_افشاریان

آخر ‌کجا روم که یادت نباشد و یادت نیایم؟:rose: :) #سجاد_افشا...

آخر ‌کجا روم که یادت نباشد و یادت نیایم؟:rose: :) #سجاد_افشا...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:آخر،کُجا رَوَم کهیادَت ...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:آخر،کُجا رَوَم کهیادَت ...