سالک_از_نور_هدایت (۱ تصویر)

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...