زیبایی_و_آراستگی (۲ تصویر)

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند :إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الجَمالَ و...

#حضرت_امام_هادی_ع می فرمایند :إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الجَمالَ و...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :أَروی أَنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ ت...