زکریای_شهید (۹ تصویر)

Meurtre d'un enfant chiiteکسر سائق الوهابی لوح زجاجی و نحر  ...

Meurtre d'un enfant chiiteکسر سائق الوهابی لوح زجاجی و نحر ...

راهپیمایی تاریخی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷#زکریای_شهید
۱

راهپیمایی تاریخی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷#زکریای_شهید

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْگر بهای شیعه بودن سر جدا گردیدن استما...
۱

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْگر بهای شیعه بودن سر جدا گردیدن استما...

شهید زکریا طفل شش ساله که به جرم شیعه بودن در عربستان سعودی ...

شهید زکریا طفل شش ساله که به جرم شیعه بودن در عربستان سعودی ...

یک روز #مادر را جلوی چشمان #پسر میزنند و یک روز #پسر را جلوی...
۴

یک روز #مادر را جلوی چشمان #پسر میزنند و یک روز #پسر را جلوی...

بِایِ ذنبِِ قتلت...آقابیا شیعه ها را‌میکشند:broken_heart:#زک...
۵

بِایِ ذنبِِ قتلت...آقابیا شیعه ها را‌میکشند:broken_heart:#زک...

:anger_symbol: زیباترین تصویرسازی در مورد شهید ولایت زکریا ا...
۲

:anger_symbol: زیباترین تصویرسازی در مورد شهید ولایت زکریا ا...

#زکریای_شهید

#زکریای_شهید

یک روز #مادر را جلوی چشمان #پسر میزنند و یک روز #پسر را جلوی...
۸

یک روز #مادر را جلوی چشمان #پسر میزنند و یک روز #پسر را جلوی...