زهرای (۱۹ تصویر)

سرگشته مسیر عبور برادریتو از تمام فاطمیان #زینبی_تریچون آمدی...
۲

سرگشته مسیر عبور برادریتو از تمام فاطمیان #زینبی_تریچون آمدی...

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است اارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
۲

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است اارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

تولدت مبارک عزیییزم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :h...
۴۸

تولدت مبارک عزیییزم :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :h...

..در روز شنبه و یکشنبه ۳ ، ۴ ربیع الاول سال ۱۱ هجری قمری ، ۱...
۵

..در روز شنبه و یکشنبه ۳ ، ۴ ربیع الاول سال ۱۱ هجری قمری ، ۱...

کاش روزی بنویسند به دیوار#بقیع :کارگران مشغولند،کار #احداث ض...
۱

کاش روزی بنویسند به دیوار#بقیع :کارگران مشغولند،کار #احداث ض...

#دختری بہ دنیا می آید ڪہ حاصل جلالِ پدر است و:blue_heart: و ...

#دختری بہ دنیا می آید ڪہ حاصل جلالِ پدر است و:blue_heart: و ...

:heavy_check_mark:️تشکیل #سقیفه و #غصب خلافت از امیرالمؤمنین...
۱

:heavy_check_mark:️تشکیل #سقیفه و #غصب خلافت از امیرالمؤمنین...

این زن که خاک #قم به وجودش معطر استتکرار آفرینش #زهرای اطهر ...
۲

این زن که خاک #قم به وجودش معطر استتکرار آفرینش #زهرای اطهر ...

خوشا روزی که #مهدی باز گردد#اناالمهدی طنین انداز گرددبه حق م...

خوشا روزی که #مهدی باز گردد#اناالمهدی طنین انداز گرددبه حق م...

آن فرقه که #زهرای جوان را کشتندناموس خــــدای مهربان را کشتن...
۱

آن فرقه که #زهرای جوان را کشتندناموس خــــدای مهربان را کشتن...

digikala