زندگے (۶۶ تصویر)

#زندگے

#زندگے

#زندگے..... #تنهایی #خاصترین #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو...

#زندگے..... #تنهایی #خاصترین #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو...

🌿با شهدا گم نمی شویم💥اگــر خـواستے #زندگے ڪنے، باید منتظر مر...

🌿با شهدا گم نمی شویم💥اگــر خـواستے #زندگے ڪنے، باید منتظر مر...

#زندگےحاصل #ضرب من و رویاے #تو بودمثبت #قلب مرا منفے #چشمانت...
۱

#زندگےحاصل #ضرب من و رویاے #تو بودمثبت #قلب مرا منفے #چشمانت...

با #نفسهاتـــ جون #مے گیرم #بـــغلم ڪن تا نمیرملمسِ  گرماے #...

با #نفسهاتـــ جون #مے گیرم #بـــغلم ڪن تا نمیرملمسِ گرماے #...

تو #زندگے همیشہ یڪے #هس ڪه  #همش باهاش #دعوا دارے...و اون #ت...
۱

تو #زندگے همیشہ یڪے #هس ڪه #همش باهاش #دعوا دارے...و اون #ت...

#شهید_مجتبیے_علمدار:•اگــر خـواستے #زندگے ڪنے، باید منتظر #م...

#شهید_مجتبیے_علمدار:•اگــر خـواستے #زندگے ڪنے، باید منتظر #م...

می‌دونم #دنیا خیلے وقت‌ها تورو درون خودش محو می‌ڪنه ، هر روز...

می‌دونم #دنیا خیلے وقت‌ها تورو درون خودش محو می‌ڪنه ، هر روز...

برای #خنده وقت بگذار:purple_heart:زیرا #موسیقے قلب توستبرای ...
۸

برای #خنده وقت بگذار:purple_heart:زیرا #موسیقے قلب توستبرای ...

خیلــــے خوشحـــالمــڪه بعدا میتونمــ بگمــ مامالِ زمانِ برا...
۹

خیلــــے خوشحـــالمــڪه بعدا میتونمــ بگمــ مامالِ زمانِ برا...

:dizzy_symbol:#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخند...
۱

:dizzy_symbol:#زندگے ازهمانجاے شروع میشودکه یکی #میخندد وخند...

هر صبح عشق با نگاهت طلوع می کند و من چشم باز مےڪنم دوباره در...
۷

هر صبح عشق با نگاهت طلوع می کند و من چشم باز مےڪنم دوباره در...

‏گفتـ  اینقـدر واسہ #بقیہ #زندگے ڪردیم ، ڪہ اگـرم بخـوایم وا...
عکس بلند
۹

‏گفتـ اینقـدر واسہ #بقیہ #زندگے ڪردیم ، ڪہ اگـرم بخـوایم وا...

رایحهٔ خوش #زندگےبا#لبخند صبح آغازمیشودو لبخندزیباے زمانبارا...
۶

رایحهٔ خوش #زندگےبا#لبخند صبح آغازمیشودو لبخندزیباے زمانبارا...