زندگی_جریان_دارد (۱ تصویر)

#زندگی_کن #زندگی_جریان_دارد #چه_باشد_و_چه_نباشد

#زندگی_کن #زندگی_جریان_دارد #چه_باشد_و_چه_نباشد