زمینی (۴۲ تصویر)

#زمینی 🌍شدنت مبارک #دایی جووووونم #ایشالا 123456789 سالع بشی...
۲۱۸

#زمینی 🌍شدنت مبارک #دایی جووووونم #ایشالا 123456789 سالع بشی...

اوست خدایی که توبه بندگانش را می پذیرد و گناهانشان را می بخش...

اوست خدایی که توبه بندگانش را می پذیرد و گناهانشان را می بخش...

#زمینی شدنت مبارک
۳

#زمینی شدنت مبارک