زمانی (۶۵ تصویر)

#زمانی متوجه میشی چقدر قدرت داری...که جز قوی بودن راه دیگه ا...

#زمانی متوجه میشی چقدر قدرت داری...که جز قوی بودن راه دیگه ا...

#زمانی که یکی از طرفین رابطهتمایلش را از دست میدهد؛ظاهرا طرف...
۳

#زمانی که یکی از طرفین رابطهتمایلش را از دست میدهد؛ظاهرا طرف...

او#دریغ می کرد..تمام کلمات#عاشقانه.ای که بلد بود را..از منی ...
۵۰

او#دریغ می کرد..تمام کلمات#عاشقانه.ای که بلد بود را..از منی ...

#زمانی که به خاطر کرونا نمیتونی بری آرایشگاه😥
۱

#زمانی که به خاطر کرونا نمیتونی بری آرایشگاه😥

پدر #طب_سنتی ایرانحکیم #حسین_خیراندیش: #غربی ها یک #برنامه ی...

پدر #طب_سنتی ایرانحکیم #حسین_خیراندیش: #غربی ها یک #برنامه ی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...