زلزله_ (۱ تصویر)

مسئولین محترم دولتی با سلام احتراما و جسارتا به استحضار می ر...

مسئولین محترم دولتی با سلام احتراما و جسارتا به استحضار می ر...