زعیم (۲ تصویر)

🏴"امام #خمینی یک حقیقت همیشه #زنده است. او زنده است تا پرچم ...

🏴"امام #خمینی یک حقیقت همیشه #زنده است. او زنده است تا پرچم ...

:large_blue_circle: #جنگ_نخواهد_شد..  معنای این جمله #رهبر ا...
۱

:large_blue_circle: #جنگ_نخواهد_شد.. معنای این جمله #رهبر ا...

digikala