زخم_بستر (۴ تصویر)

#زخم_بستر

#زخم_بستر

⇐جانباز #قطع_نخاع_گردن که باشی ⇐دوپایت در خاک جبهه جا مانده ...

⇐جانباز #قطع_نخاع_گردن که باشی ⇐دوپایت در خاک جبهه جا مانده ...

رضایت مشتری از عسل ژل رویال تکسو:heavy_black_heart:️زخم بستر...
۴

رضایت مشتری از عسل ژل رویال تکسو:heavy_black_heart:️زخم بستر...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: از درمان های #زخم_بستر : :...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: از درمان های #زخم_بستر : :...