زبان_قاصرم (۱ تصویر)

نه که هفت دور ، دو صد بار طوافت می کنمبا #زبان_قاصرم ارباب ص...

نه که هفت دور ، دو صد بار طوافت می کنمبا #زبان_قاصرم ارباب ص...