زائرم (۴ تصویر)

یه روز تابستونی گررررم،باشه یا وسط بارون پاییز یا‌ توی سوز س...
۲

یه روز تابستونی گررررم،باشه یا وسط بارون پاییز یا‌ توی سوز س...

#باز باران با ترانه #با نوایی از خراسان#میخورَد بر بامِ قلبم...
۲۰

#باز باران با ترانه #با نوایی از خراسان#میخورَد بر بامِ قلبم...

#نسیمی جان فزا می آید #بوی_کرب_و_بلا_می_آید #زائرم #زائرت یا...

#نسیمی جان فزا می آید #بوی_کرب_و_بلا_می_آید #زائرم #زائرت یا...