رویکرداحتمالی (۱ تصویر)

#ها_آرتص : اسرائیل تاوان عملیات نمایشی خود را می ‌‌دهد!
#روی...
۱

#ها_آرتص : اسرائیل تاوان عملیات نمایشی خود را می ‌‌دهد! #روی...