روز_ملی_گل_و_گیاه (۱ تصویر)

گلی از شاخه اگر می چینیمبرگ برگش نکنیمو به بادش ندهیم!لااقل ...

گلی از شاخه اگر می چینیمبرگ برگش نکنیمو به بادش ندهیم!لااقل ...