روز_مصیبت_و_اندوه (۱ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :...وَ مَنْ کانَ یَومُ عاشُورا ی...

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :...وَ مَنْ کانَ یَومُ عاشُورا ی...

digikala