روز_بد (۱ تصویر)

همه آدم‌ها روزهای بد در زندگی‌شان دارند...اما فقط بعضی‌ها آن...

همه آدم‌ها روزهای بد در زندگی‌شان دارند...اما فقط بعضی‌ها آن...