روزه (۴۹۲ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا...

ثواب جایگزین روزه هر روز ماه رجب
۱

ثواب جایگزین روزه هر روز ماه رجب

ماه رجب ماه افزودن حسنات و زدودن گناهان

ماه رجب ماه افزودن حسنات و زدودن گناهان

🕊🇮🇷 پيامبراکرم (صلّي الله عليه و آله) فرمودند :🌸 گروهي روز ق...
۱

🕊🇮🇷 پيامبراکرم (صلّي الله عليه و آله) فرمودند :🌸 گروهي روز ق...

حدیثی تکان دهنده در باب غیبت
۸

حدیثی تکان دهنده در باب غیبت

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀😓#تحمل سختی و #مشقت جزیی از جریان زندگی ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀😓#تحمل سختی و #مشقت جزیی از جریان زندگی ...

عاشقتم ... از اعماق وجودم
۱

عاشقتم ... از اعماق وجودم

عاشق باشیم ... عاشق خدا
عکس بلند
۲

عاشق باشیم ... عاشق خدا

خدا صدامونو می شنوه ...
۳

خدا صدامونو می شنوه ...

بُغضِ نماینده زن مجلس افغانستان

بُغضِ نماینده زن مجلس افغانستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...