روزهای_بِرمه (۱ تصویر)

#عشق به جذاب بودن یا نبودن کاری ندارد.ربطی به بلوز و دامن و ...
۵

#عشق به جذاب بودن یا نبودن کاری ندارد.ربطی به بلوز و دامن و ...