روزنامه_های_زنجیره_ای (۵ تصویر)

📰 #دروغ_سیزده فقط تیتر جراید زرد و #روزنامه_های_زنجیره_ای .....

📰 #دروغ_سیزده فقط تیتر جراید زرد و #روزنامه_های_زنجیره_ای .....

.:large_red_circle: باور کنید برجام اصلاً هدف اقتصادی نداشته...
۱

.:large_red_circle: باور کنید برجام اصلاً هدف اقتصادی نداشته...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: اگر #هسته...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: اگر #هسته...

:large_orange_diamond: اگر #هسته_ای داشتیم، تا 800 سال قطعی ...

:large_orange_diamond: اگر #هسته_ای داشتیم، تا 800 سال قطعی ...

#ها_آرتص : اسرائیل تاوان عملیات نمایشی خود را می ‌‌دهد!
#روی...
۱

#ها_آرتص : اسرائیل تاوان عملیات نمایشی خود را می ‌‌دهد! #روی...