روزتان_پر_از_نگاه_مهربان_خدا (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر الهی که ، روزگارتان از رحمت «الرَّحْ...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر الهی که ، روزگارتان از رحمت «الرَّحْ...