روحانی_از_سهمیه_بندی_مجدد (۴۸ تصویر)

اشکال در جزئیات طرح
 
از تاکید ایشان بر ضرورت اهتمام فوری دو...
۲

اشکال در جزئیات طرح از تاکید ایشان بر ضرورت اهتمام فوری دو...

ضرورت درک پیچیدگیهای رفتار ولیّ
 
بر عقلا و نویسندگان انقلاب...

ضرورت درک پیچیدگیهای رفتار ولیّ بر عقلا و نویسندگان انقلاب...

ضرورت حفظ رسمیت دولت مستقر در شرایط فتنه و آشوب
 
حفظ رسمیت ...
۱

ضرورت حفظ رسمیت دولت مستقر در شرایط فتنه و آشوب حفظ رسمیت ...

دسته بندی و تفکیک نظرات کارشناسی و مردم معترض
 
 ایشان با دس...

دسته بندی و تفکیک نظرات کارشناسی و مردم معترض ایشان با دس...

مسئولیت این طرح، متوجه سران قواست
 
ایشان با استفاده از واژه...

مسئولیت این طرح، متوجه سران قواست ایشان با استفاده از واژه...

مشی مبتنی بر اخلاق، فتوت و جوانمردی
 
مشی و ممشا و مشرب امام...

مشی مبتنی بر اخلاق، فتوت و جوانمردی مشی و ممشا و مشرب امام...

رفتارهای چندضلعی و چند منبعی؛ از ضروریات مدیریت و رهبری
 
ره...

رفتارهای چندضلعی و چند منبعی؛ از ضروریات مدیریت و رهبری ره...

رعایت مصلحتی به نام «حفظ و استحکام ساختاری و قانونی کشور» آن...

رعایت مصلحتی به نام «حفظ و استحکام ساختاری و قانونی کشور» آن...

تاکید بر حاکم شدن فضای کارشناسی و نخبگی در اظهارنظرهای دلسوز...

تاکید بر حاکم شدن فضای کارشناسی و نخبگی در اظهارنظرهای دلسوز...

دفاع از ساختارهای حاکمیتی، نه جزئیات طرح
 
دوبار تاکید ایشان...

دفاع از ساختارهای حاکمیتی، نه جزئیات طرح دوبار تاکید ایشان...

ممکن است خضر زمانه ما به دلایلی، برخی ساختارهای درحال سقوط ن...

ممکن است خضر زمانه ما به دلایلی، برخی ساختارهای درحال سقوط ن...

نکته دیگر آن است که زمانیکه ولیّ خدا فرصتی ایجاد می نماید تا...

نکته دیگر آن است که زمانیکه ولیّ خدا فرصتی ایجاد می نماید تا...

در تبیین رفتار هوشمندانه متأخر امام خامنه ای، باید به یک مبا...

در تبیین رفتار هوشمندانه متأخر امام خامنه ای، باید به یک مبا...

عدم تغییر در تصمیمات بر اثر فشار اعتراض و اشوب
 
منطق عقلانی...

عدم تغییر در تصمیمات بر اثر فشار اعتراض و اشوب منطق عقلانی...