روانی (۳۰۷ تصویر)

فرق ادمای عادی و روانی😐#شارژ #گوشی #شارژر #روانی #عادی

فرق ادمای عادی و روانی😐#شارژ #گوشی #شارژر #روانی #عادی

کجاااا میرری بدوون من #بی-وفا🥀🚶‍♀نبااشی خم میشه استخونه من #...

کجاااا میرری بدوون من #بی-وفا🥀🚶‍♀نبااشی خم میشه استخونه من #...

پِِسًرًکِِ سیگاری2#پروف_شاخ #پروفایل #شاخ #پسرونه #پروف_پسرو...

پِِسًرًکِِ سیگاری2#پروف_شاخ #پروفایل #شاخ #پسرونه #پروف_پسرو...

پِِسًرًکِِ سیگاری#پروف_شاخ #پروفایل #شاخ #پسرونه #پروف_پسرون...

پِِسًرًکِِ سیگاری#پروف_شاخ #پروفایل #شاخ #پسرونه #پروف_پسرون...

گُفد‌مخآم‌تَنحآ‌بآشَم‌دروغ‌میگُفد••͜[🌛🥀]میخاثد‌مَن‌نبآشَم••͡...
۳

گُفد‌مخآم‌تَنحآ‌بآشَم‌دروغ‌میگُفد••͜[🌛🥀]میخاثد‌مَن‌نبآشَم••͡...

ᶠᵏᣴᔿ ᣵᑋᒻᐤᵍᶣᑋ ᘁᒻᵉ ᐪᐤ ᵉᵏᵉ ᵍᐤᔿ ᣕᔿᵉᣵᑋᵉ ᐪᐤᣵᶣ":)▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰#پروف...

ᶠᵏᣴᔿ ᣵᑋᒻᐤᵍᶣᑋ ᘁᒻᵉ ᐪᐤ ᵉᵏᵉ ᵍᐤᔿ ᣕᔿᵉᣵᑋᵉ ᐪᐤᣵᶣ":)▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰#پروف...

──• · · 𖧷 · · •──           • sᴛᴀʏ ᴄᴀʟᴍ, ʙᴇ sᴛʀᴏɴɢ          ...

──• · · 𖧷 · · •── • sᴛᴀʏ ᴄᴀʟᴍ, ʙᴇ sᴛʀᴏɴɢ ...

ظاهر آدما مهم نیس. این باطن آدماس که...اونم مهم نیص
۲۶

ظاهر آدما مهم نیس. این باطن آدماس که...اونم مهم نیص

😂😂😂 #روانی
۷

😂😂😂 #روانی

این خیابونای لعنتی

این خیابونای لعنتی