رهبر_عزیز_تر (۱ تصویر)

#دل_نوشته ای_برای #رهبر_عزیز_تر از_جانمان #بگذار_هرچه_میخواه...
۱

#دل_نوشته ای_برای #رهبر_عزیز_تر از_جانمان #بگذار_هرچه_میخواه...