رقیه_بنت_الحسین_علیهما_السلام (۱ تصویر)

گریه نکن اشک نریز رقیه عرش خدا با گریه هات می لرزهشهادت حضرت...
۲

گریه نکن اشک نریز رقیه عرش خدا با گریه هات می لرزهشهادت حضرت...