رشد_فردی (۱۱ تصویر)

#رشد_فردیپنج گام به سوی یک #باور ذهنی مثبت از خود:1 - #حذف :...

#رشد_فردیپنج گام به سوی یک #باور ذهنی مثبت از خود:1 - #حذف :...

#رشد_فردیناراحت شدن دست ما نیست،اماناراحت ماندن دست ماست!پس ...
۱

#رشد_فردیناراحت شدن دست ما نیست،اماناراحت ماندن دست ماست!پس ...

:gem_stone: ﻫﯿﭻ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ‌ﺗﺮﺍﺯ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺖ ...
۱

:gem_stone: ﻫﯿﭻ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ‌ﺗﺮﺍﺯ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺖ ...

#رشد_فردی:small_blue_diamond: تنها تقلبی که جریمه ندارد،تقلب...
۲

#رشد_فردی:small_blue_diamond: تنها تقلبی که جریمه ندارد،تقلب...

#رشد_فردیمثلث خود مشغولی چیست؟:thinking_face:رنجش، عصبانیت و...

#رشد_فردیمثلث خود مشغولی چیست؟:thinking_face:رنجش، عصبانیت و...

#رشد_فردی:cross_mark: اگر به تفاوت‌ها احترام نگذاریم،جنگ را ...

#رشد_فردی:cross_mark: اگر به تفاوت‌ها احترام نگذاریم،جنگ را ...

#رشد_فردیپاهایتان را هنگام راه رفتن تصور کنید؛پای جلویی غرور...

#رشد_فردیپاهایتان را هنگام راه رفتن تصور کنید؛پای جلویی غرور...

#رشد_فردی            "یادم باشد":small_blue_diam...
۲۷

#رشد_فردی "یادم باشد":small_blue_diam...

#رشد_فردی:large_blue_diamond:اندیشه های خود را شکل ببخشید وگ...

#رشد_فردی:large_blue_diamond:اندیشه های خود را شکل ببخشید وگ...

#رشد_فردیمساله این نیست که خرید کتاب:ledger: چقدر گرون تموم ...

#رشد_فردیمساله این نیست که خرید کتاب:ledger: چقدر گرون تموم ...