رباست (۳ تصویر)

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

روزی #حلال ولی اندک قطعا بهتر از رو آوردن به #بانک_های_ربوی ...

روزی #حلال ولی اندک قطعا بهتر از رو آوردن به #بانک_های_ربوی ...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...