راهی_نور (۱ تصویر)

:diamond_shape_with_a_dot_inside:  وقتی #راهیان_نور برای ما ...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: وقتی #راهیان_نور برای ما ...