راسل (۹ تصویر)

شما رنگ بندیو ببین آخه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::...

شما رنگ بندیو ببین آخه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

خفن طوری:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sun...

خفن طوری:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sun...

دختر قشنگمو دوستای خیابونیش:face_with_tears_of_joy: :smiling...

دختر قشنگمو دوستای خیابونیش:face_with_tears_of_joy: :smiling...

#راسل #کیتی

#راسل #کیتی

طراحی امروز من  #با_حیوانات_مهربان_باشیم#طراحی#هنری#حیوانات#...

طراحی امروز من #با_حیوانات_مهربان_باشیم#طراحی#هنری#حیوانات#...

#راسل#فاز_سنگین#سخن_بزرگان
۱

#راسل#فاز_سنگین#سخن_بزرگان

ترس از عشق ترس از زندگی استوآنان که از عشق دوری می کنندمردگا...
۳

ترس از عشق ترس از زندگی استوآنان که از عشق دوری می کنندمردگا...