راستاد (۲۳۳ تصویر)

هوادارتم تو برام نابی🙂💙!پ‌ن:ادیت‌خودمه‌آیدی‌روبیکام‌روشه🙂👊🏻#...
۱

هوادارتم تو برام نابی🙂💙!پ‌ن:ادیت‌خودمه‌آیدی‌روبیکام‌روشه🙂👊🏻#...

#دپ #غمگین #سیاه_سفید #خودکشی #رگ #مهراب #ارشاد #راستاد #مرگ

#دپ #غمگین #سیاه_سفید #خودکشی #رگ #مهراب #ارشاد #راستاد #مرگ

http://dl.nicmusic.net/nicmusic/022/060/Milad%20Rastad%20-%2...

http://dl.nicmusic.net/nicmusic/022/060/Milad%20Rastad%20-%2...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...
۷

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...
۵

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...
۵

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

#سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلا...

برداشتتمام جوانیمو دلخوشیت... #میلاد #راستاد #میلادراستاد #ل...

برداشتتمام جوانیمو دلخوشیت... #میلاد #راستاد #میلادراستاد #ل...

بغلم کن که الان بغل تو مونده برام #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی...

بغلم کن که الان بغل تو مونده برام #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی...

بغلم کن که الان... #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد...
۱

بغلم کن که الان... #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد...

که بدجور در رفت امارشمhttp://cdn2.tibamusic.com/Music/2019/M...

که بدجور در رفت امارشمhttp://cdn2.tibamusic.com/Music/2019/M...

داری کجا میری آرامشم... #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #ر...

داری کجا میری آرامشم... #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #ر...

این آغوش آرامشه... #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد...

این آغوش آرامشه... #سدرکورد #سد_رکورد #کمپانی #میلاد #راستاد...

نری و تنهایی جات شبا منو بغل کنه... #میلاد #راستاد #میلادراس...

نری و تنهایی جات شبا منو بغل کنه... #میلاد #راستاد #میلادراس...

بعد تو نگاه سنگین درو همسایه هاو... #میلاد #راستاد #میلادراس...

بعد تو نگاه سنگین درو همسایه هاو... #میلاد #راستاد #میلادراس...

سادگی جرمه لعنتی... #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلاد_راستا...

سادگی جرمه لعنتی... #میلاد #راستاد #میلادراستاد #میلاد_راستا...

مث من تو خودشه؟تنش پر از زخم میشه؟... #میلاد #راستاد #میلادر...
۵

مث من تو خودشه؟تنش پر از زخم میشه؟... #میلاد #راستاد #میلادر...

http://dl.vaiomusic.org/dl4/Music/1/Mialad%20Rastad%20%E2%80...

http://dl.vaiomusic.org/dl4/Music/1/Mialad%20Rastad%20%E2%80...