ذاتِ (۳ تصویر)

#معرفت به #ذاتِ آدماست.نه #پیشینه، نه #جایگاه و نه نسبت!معرف...
عکس بلند
۳

#معرفت به #ذاتِ آدماست.نه #پیشینه، نه #جایگاه و نه نسبت!معرف...

مگذار که #عشق ،به #عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !مگذار که حتی ...

مگذار که #عشق ،به #عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !مگذار که حتی ...

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: :عشقم عشقم من او...
۶

:girl::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2: :عشقم عشقم من او...