دیوانگان (۲ تصویر)

#شکایت_از_عقلیکی از مسائلی که در #ادبیات ما نمایان است، مسئل...
۱

#شکایت_از_عقلیکی از مسائلی که در #ادبیات ما نمایان است، مسئل...