دین (۱۹۸۰ تصویر)

راه کسب اعتماد به نفس

راه کسب اعتماد به نفس

خلقیات

خلقیات

اصللح امرآخرت باعث اصلاح امر دنیاست

اصللح امرآخرت باعث اصلاح امر دنیاست

مدیریت رفتار

مدیریت رفتار

نظارت پلیسی

نظارت پلیسی

پاداش خوابیدن

پاداش خوابیدن

همیشه ناراحت

همیشه ناراحت

حجاب اجباری

حجاب اجباری

اصرار بچه‌گانه

اصرار بچه‌گانه

آدم بی معرفت
۱

آدم بی معرفت

انسان کنسروی

انسان کنسروی

بی حیا نباشیم
۳

بی حیا نباشیم

زن بی‌حیا

زن بی‌حیا

بیمه همه جانبه
۱

بیمه همه جانبه

با دین یا بدون دین، انسان‌های خوب، کارهای خوب می‌کنند و انسا...

با دین یا بدون دین، انسان‌های خوب، کارهای خوب می‌کنند و انسا...

ماشین سوار پررو

ماشین سوار پررو

هوس دم دست

هوس دم دست

اگه تو بخوای، منم میخوام!
۲

اگه تو بخوای، منم میخوام!

رمز رفیق فابریک
۲

رمز رفیق فابریک

برتر از مسیحیت و یهود
۲

برتر از مسیحیت و یهود